Machine Dental Lab

Tube Voltage

60kv (24)

60kvp (2)

70kv (3)